Služby, ktoré ponúkame

null

3D laserové skenovanie

Súčasťou je vytvorenie čiarového 3D modelu, pôdorysu, pohľadov stien miestností, potrubných systémov a letecké snímkovanie.

null

Geometrické plány

Plán je potrebný, ak sa právny úkon týka len časti nehnuteľnosti – zmeny hraníc pozemkov a podobne. Jasne ozrejmí, kadiaľ vedie novovzniknutá hranica.

null

Vytyčovanie hraníc pozemkov

Geodetický úkon, pomocou ktorého dosiahneme priestorové vyznačenie určitej hranice pozemku v teréne podľa určeného podkladu.

null

Projekty pozemkových úprav

Komplexné riešenie územia, katastrálneho územia od vyhotovenia úvodných podkladov, vrátane riešenia vlastníckych vzťahov, či ocenenie pozemkov.

null

Predrealizačné zameranie pre projekt

Geodetické zameranie územia pre projekt, polohopisný a výškopisný plán, vyhľadanie a zameranie inžinierskych sietí.

null

Výkupový elaborát

Elaborát pre majetkovoprávne vyrovnanie pozemkov pre výstavbu stavieb, ciest a diaľnic obsahuje údaje pre výkup pozemkov.

Používame najmodernejšie meračské a softvérové vybavenie.

logo autodesk
3d resharper logo
Trimble logo
Leica logo
Sokkia logo

Chcete využiť naše služby pre váš projekt?

Kontakt